3D Scaning Aplication

Tank Inspection

ในอุตสาหกรรมในด้านพลังงาน หรืออุตสาหกรรมด้านเคมี ซึ่งต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์ถังบรรจุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และความปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เช่นมาตรฐาน API650 สำหรับมาตรฐานการออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาถังเก็บสารเคมีอันตราย และมาตรฐาน API653 สำหรับการตรวจสอบภายนอก ภายใน และการบำรุงรักษาถังเก็บสารเคมีอันตราย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ด้วยยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน เราสามารถใช้ข้อมูล point cloud ที่ได้จากเครื่อง 3D Laser Scanner ที่สแกนจากหน้างาน นำมาวิเคราะห์ตรวจสอบ ส่วนต่างๆของแท็งก์ ด้วยโปรแกรมที่รองรับการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามมาตรฐานในการใช้งาน

สอบถามราคา ประเมินงานจ้างสแกน

คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับทางทีมงาน เพื่อแจ้ง Scope งาน หรือ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเพื่อประเมินงานจ้างของคุณก่อนการตัดสินใจ

คุยกับเรา  กรอกแบบฟอร์มขอประเมินงานจ้าง

OUR SOLUTION

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ Tank Analysis ด้วยข้อมูล Point Cloud มีดังนี้

  • ทำการสแกนเก็บข้อมูลภายใน และภายนอกของตัวแท็งก์ที่จะนำมาวิเคราะห์ ด้วยเครื่อง 3D Laser Scanner
  • นำข้อมูลที่ได้จากการสแกนแต่ละจุดมาประมวลผล จะได้ชุดข้อมูล point cloud ของแท็งก์
  • Import ข้อมูล point cloud เข้าสู่โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์ Tank analysis โดยกำหนดพื้นที่ หรือทำการตัด section ของแท็งก์ ที่ต้องการวิเคราะห์
  • ทำการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลของแท็งก์ เช่น วิเคราะห์ Tank inspection,วิเคราะห์ Roundness & Verticality หรือการวิเคราะห์ Measure Differential Settlements ซึ่งผลการวิเคราะห์จะสามารถแสดงค่าแทนการไล่ระกับสีของพื้นที่ตัวแท็งก์ ทำให้เห็นข้อมูลวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น

Benefits

  • Tank Inspection วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความดิ่งของผนังถัง แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ color map พร้อมป้ายแสดงค่าความเบี่ยงเบน
  • Roundness & Verticality การตรวจสอบรูปทรงของถัง โดยวิเคราะห์ความกลม และความดิ่งของถัง โดยสามารถกำหนดช่วงระยะห่างที่ต้องการตรวจสอบได้
  • Settlements สำหรับการวิเคราะห์การยุบตัวของพื้นถังบรรจุ
  • สามารถส่งออกผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบรายงาน PDF และ 3D PDF โดยสามารถเลือกและกำหนดรูปแบบต่างๆที่ต้องการนำเสนอได้อย่างสมบูรณ์
  • จากฟังก์ชันสำหรับการวิเคราะห์ Tank Analysis สามารถประเมิน ตรวจสอบแสดงค่าต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้เราประเมิน และช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นขณะปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสากล

Sample Data


ตัวอย่างการใช้ข้อมูล Point Cloud จาก LiDAR ในการวิเคราะห์โครงสร้าง Tank

ในการติดตั้งเครื่องมือวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลการถ่ายแรง (Load Path) ในโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง นั้น การหาแรงรวมที่กระทำกับโครงสร้างโดยการคำนวณหาปริมาณวัสดุที่บรรจุอยู่ในไซโลจึงเป็นการตรวจวัดที่จำเป็น โดยการหารูปทรงพื้นผิวกองวัสดุที่ถูกต้องจะทำให้การหาปริมาตรของวัสดุถูกต้องด้วย จึงมีการใช้เทคโนโลยี LiDAR เพื่อแสกนหาพื้นผิวของกองวัสดุระหว่างการเติม (Loading) และระหว่างการระบายออก (Unloading) มีลักษณะพื้นผิวกองที่แตกต่างกัน ส่งผลให้แรงที่กระจายในบริเวณต่างๆเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกัน แม้ว่าจะมีปริมาตรวัสดุรวมทั้งหมดเท่ากันก็ตาม
การเก็บลักษณะพื้นผิวของกองวัสดุในไซโลเป็นจุดเมฆ 3 มิติด้วยเทคโนโลยี LiDAR เพื่อใช้คำนวณหาน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดที่กระทำ ควบคู่กับการใช้หัววัดความดันที่ก้นถัง

ตัวอย่าง งานที่ใช้งานร่วมกับ Point cloud จาก LiDAR ในการวิเคราะห์โครงสร้าง Tank

จากฟังก์ชันสำหรับการวิเคราะห์ Tank Analysis สามารถประเมิน ตรวจสอบแสดงค่าต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้เราประเมิน และช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นขณะปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสากล **ขอขอบคุณข้อมูลจาก ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์ อาจารย์พิเศษสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Tank Analysis

Roundness & Verticality การตรวจสอบรูปทรงของถัง โดยวิเคราะห์ความกลม และความดิ่งของถัง โดยสามารถกำหนดช่วงระยะห่างที่ต้องการตรวจสอบได้

Tank Analysis

Roundness & Verticality การตรวจสอบรูปทรงของถัง โดยวิเคราะห์ความกลม และความดิ่งของถัง โดยสามารถกำหนดช่วงระยะห่างที่ต้องการตรวจสอบได้

Tank Analysis

Settlements สำหรับการวิเคราะห์การยุบตัวของพื้นถังบรรจุ

Tank Analysis

สามารถส่งออกผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบรายงาน PDF และ 3D PDF โดยสามารถเลือกและกำหนดรูปแบบต่างๆที่ต้องการนำเสนอได้อย่างสมบูรณ์

Tank Analysis

วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความดิ่งของผนังถัง แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ Color Map พร้อมป้ายแสดงค่าความเบี่ยงเบน

Tank Analysis

แสดงข้อมูลภาพ Contour ของถังตามระนาบความสูง