บริการอื่น ๆ จากพันธมิตรของเรา

Structural Health Monitoring

งานติดตามประเมินและเฝ้าระวังโครงสร้าง | สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ส่วนมากทั้งอาคารสูงระฟ้า และระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพานขนาดใหญ่ อุโมงค์ เป็นต้น ล้วนแต่มีระบบการบำรุงรักษาที่ทันสมัย เนื่องจากสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้ หากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ อุบัติเหตุรุนแรงจากยานพาหนะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคาร ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 • นอกจากนี้สำหรับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้ การตรวจสภาพโครงสร้างด้วยวิธีปกติ เช่น การตรวจพินิจโครงสร้าง การทดสอบกำลังอัดคอนกรีต หรือการทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตและเหล็กเสริม หรือการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้าง จะต้องใช้ระยะเวลานาน และใช้งบประมาณมหาศาลในการที่จะตรวจสอบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ วิธีการเหล่านั้นยังไม่สามารถที่ให้ข้อมูลสภาพโครงสร้างได้อย่างมีคุณภาพมากพอที่จะตัดสินใจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขโครงสร้าง ทั้งนี้ อาจจะตรวจสอบได้เมื่อเกิดความเสียหายที่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งเมื่ออยู่ในระยะนี้ก็เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างไปแล้ว
 • สอบถามราคา ประเมินงานจ้างสแกน

  คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับทางทีมงาน เพื่อแจ้ง Scope งาน หรือ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเพื่อประเมินงานจ้างของคุณก่อนการตัดสินใจ

  คุยกับเรา   กรอกแบบฟอร์มขอประเมินงานจ้าง

  Our Solution

  โดยปัจจุบัน สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้ มีระบบเซนเซอร์หลายประเภท เช่น ตัววัดความเร่ง (Accelometer) ตัววัดการเคลื่อนที่ (Displacement Transducer) ตัววัดอุณหภูมิ (Thermocouple) ตัววัดน้ำหนัก (Load cell) ที่มีการวัดข้อมูล และแสดงผลสู่ระบบติดตามแบบ Real time ซึ่งช่วยให้ทีมบำรุงรักษาโครงสร้าง มีข้อมูลสภาพแวดล้อมที่กระทำต่อโครงสร้างตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือน หากตรวจพบพารามิเตอร์ที่ผิดปกติ หรือส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญ

  • งานติดตามการเปลี่ยนของรอยแตกบนคอนกรีต (Concrete Crack Monitoring)
  • งานติดตามการทรุดตัวของโครงสร้าง (Settlement Monitoring)
  • งานติดตามสภาพลวดอัดแรงในโครงสร้างแบบคานกล่องประกอบ (External Prestressing Tendon Test in Segmental Box Girder)
  • งานติดตามประเมินโครงสร้างอาคารสูง (High rise health monitoring)
  • งานติดตามประเมินโครงสร้างสะพาน (Bridge health monitoring)