Service > บริการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง (Load Test)

Overall

การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง (Load Testing) ทำเพื่อยืนยัน ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง (Load Carrying Capacity) โดยการใส่แรงกระทำ หรือน้ำหนักบรรทุกตามที่ได้ออกแบบไว้เข้าไปในโครงสร้างจริง ด้วยอัตราการใส่แบบเท่าๆกันและคงที่ ซึ่งเรียกว่าการทดสอบแบบ Quasi-static โดยจะมีการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโครงสร้าง (อาทิเช่น การแอ่นตัวของโครงสร้างพื้น หรือคาน การหดสั้นหรือการยืดตัวของชิ้นส่วนโครงสร้างที่รับแรงตามแนวแกน เป็นต้น) ตามขนาดของน้ำหนักบรรทุกที่ใส่เข้าไปตามลำดับขั้น (Load Increment)

งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง นิยมใช้ในหลายกรณี ทั้งในอาคารเก่า และอาคารใหม่

Our Solution


สำหรับวิธีการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง มีขั้นตอนในภาพรวม ดังนี้

กำหนดตำแหน่งพื้นที่ทดสอบ Load test
ทางทีมงานที่ทดสอบร่วมกับผู้ว่าจ้าง จะกำหนดตำแหน่งของโครงสร้างที่ต้องการทดสอบ โดยจะเลือกจากบริเวณที่มีความเสี่ยง (Critical area) เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะต้องรับกำลังมากที่สุดในการใช้งานจริง
กำหนดวัสดุที่ใช้แทนน้ำหนักบรรทุกและวิธีการติดตั้งเครื่องมือ
พื้นที่ทดสอบในแต่งานมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป จึงต้องมีการเลือกวัสดุทดสอบที่เหมาะสมกับพื้นที่ทำงาน โดยทั่วไปจะใช้ ถุงปูน กระสอบทราย น้ำ เป็นต้น และออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดให้สามารถวัดค่าการแอ่นตัวของโครงสร้างได้
ดำเนินงานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง
ในการทดสอบ จะตีผังกำหนดตำแหน่งที่วางน้ำหนักบรรทุก และติดตั้งเครื่องมือวัด วัดค่าข้อมูลเริ่มต้น และสภาพแวดล้อมของการทำงาน แล้วจึงเริ่มการทดสอบ โดยวางน้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละขั้น และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดระยะเวลาที่วัด และตรวจดูรอยร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการทดสอบ โดยอาจจะมียุติการทดสอบ เมื่อโครงสร้างมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการวิบัติเกิดขึ้น โดยเมื่อวางน้ำหนักบรรทุกครบ 100% จะค้างน้ำหนักบรรทุกไว้ 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจวัดการแอ่นตัวในระยะยาว
ถอนน้ำหนักบรรทุก
เมื่อค้างน้ำหนักบรรทุกครบ 24 ชั่วโมงแล้วบันทึกผลการวัด จะดำเนินการถอนน้ำหนักบรรทุกย้อนกลับทีละขั้นและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ จนกระทั่งถอนน้ำหนักบรรทุกออกทั้งหมด และบันทึกผลการแอ่นตัวคืนของโครงสร้าง
เกณฑ์การยอมรับ
หลักเกณฑ์และการยอมรับนั้น จะทำการอ้างอิงตามมาตรฐาน ACI 318M-11 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยที่ค่าการแอ่นตัวสูงสุดและค่าการคืนตัวของโครงสร้างต้องไม่เกินเกณฑ์การยอมรับ และโครงสร้างต้องไม่แสดงการวิบัติต่างๆออกมา อาทิเช่น รอยแตกร้าว หรือการระเบิดออกของผิวคอนกรีต เป็นต้น
จัดทำรายงานผล
หลังจากการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างแล้วเสร็จ จะนำผลการทดสอบ มาวิเคราะห์ผลโดยละเอียด และจัดทำรายงานผลต่อผู้ว่าจ้าง โดยสรุปน้ำหนักบรรทุกจรที่โครงสร้างจะสามารถรับได้จริง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงสร้างที่ทดสอบ