บริการอื่น ๆ จากพันธมิตรของเรา

Structural Assessment

งานประเมินสภาพโครงสร้าง | ในการประเมินโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จะต้องมีการตรวจสอบส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง หรือทดสอบโครงสร้างอย่างเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการดำเนินงานขั้นต่อไป โดยในแต่ละโครงการจะมีการใช้วิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะโครงสร้าง สภาพพื้นที่ทดสอบ วัตถุประสงค์การทดสอบ เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ของการตรวจประเมินโครงสร้างและทดสอบโครงสร้าง ทำให้ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งเจ้าของโครงการ วิศวกรและผู้รับเหมา มีข้อมูลในการดำเนินงานมากขึ้น และมีความมั่นใจในสภาพโครงสร้างที่มีอยู่

Structural assessment is the primary method used to assess strength and stability of buildings or infrastructures in various projects including structural renovation and structural inspection. The information acquired through the structural assessment such as compressive strength or rebar position is crucial in the design process.

สอบถามราคา ประเมินงานจ้างสแกน

คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับทางทีมงาน เพื่อแจ้ง Scope งาน หรือ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเพื่อประเมินงานจ้างของคุณก่อนการตัดสินใจ

คุยกับเรา   กรอกแบบฟอร์มขอประเมินงานจ้าง

Our Solution

วิธีการตรวจสอบโครงสร้างที่ใช้ในงานประเมินโครงสร้าง มีดังนี้

 • งานตรวจพินิจโครงสร้าง (Visual Inspection Test)
 • งานตรวจการเอียงตัวของโครงสร้าง (Settlement Survey)
 • งานจัดทำแผนที่ความเสียหายของโครงสร้าง (Damage Mapping)
 • งานประเมินกำลังอัดคอนกรีตด้วยค้อนกระแทก Schmidt Hammer (Rebound Hammer Test)
 • งานประเมินกำลังอัดคอนกรีตด้วยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV Test)
 • งานประเมินกำลังอัดคอนกรีตด้วยวิธีเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต (Coring Test)
 • งานตรวจหาตำแหน่งเหล็กเสริมและระยะหุ้มคอนกรีต (Ferro Scan Test)
 • งานตรวจความแข็งของเหล็กเสริม (Hardness Test)
 • งานตรวจหาคุณสมบัติเชิงกลของตัวอย่างเหล็กในห้องปฏิบัติการ (Steel Tension Test)
 • งานตรวจการสึกกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Corrosion Test)
 • งานทดสอบแรงดึงของอุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีต (Anchorage Pull Out Test)
 • งานตรวจหาอายุการใช้งานคอนกรีต (Carbonation Test)
 • งานตรวจหาความยาวของเสาเข็มวิธี Parallel Seismic Test
 • งานตรวจสอบฐานรากอาคาร (Foundation Survey)