Application

Application > Stockpile volume calculation

การนำไปใช้ในงานต่าง ๆ ดังนี้

- การนำข้อมูลไปใช้สำหรับการหาปริมาตรของกองวัสดุ
- การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยของคลังสินค้า
- การหาปริมาตรสำหรับการขุดดินและถมดิน

Image Gallery