3D Scaning Aplication

Stockpile Volume Calculation

คำนวณหาปริมาตรของกองวัสดุเช่น กองหิน ดิน ทราย ในงานก่อสร้าง กองธัญพืช หรือ กองสารเคมี

  • ในการคำนวณหาปริมาตรของกองวัสดุเช่น กองหิน ดิน ทราย ในงานก่อสร้าง กองธัญพืช หรือ กองสารเคมี ของแต่ละโครงการต้องมีการคำนวณทุกๆวัน หรือทุกๆเดือน เพื่อที่จะนับสินค้า ตรวจสอบสตอค เข้า-ออก อาจจะทำให้ต้องเสียเวลา และเสียบุคลากรจำนวนมากในคำนวณด้วยวิธีการเดิมๆ เช่น คำนวณด้วยการใช้คนวัดระยะ หรือใช้กล้องสำรวจในการเก็บข้อมูลและนำค่ามาคำนวณ โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การคำนวณหาปริมาตรนี้ได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูล point cloud ซึ่งเป็นข้อมูลจากเครื่อง 3D Laser Scanner นำมาประยุกต์ใช้งาน พร้อมกับการคำนวณผลด้วยโปรแกรมอันชาญฉลาดสำหรับการหาปริมาตรจากข้อมูล point cloud นี้

สอบถามราคา ประเมินงานจ้างสแกน

คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับทางทีมงาน เพื่อแจ้ง Scope งาน หรือ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเพื่อประเมินงานจ้างของคุณก่อนการตัดสินใจ

คุยกับเรา   กรอกแบบฟอร์มขอประเมินงานจ้าง

Our Solution

โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การคำนวณหาปริมาตรนี้ได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูล point cloud ซึ่งเป็นข้อมูลจากเครื่อง 3D Laser Scanner นำมาประยุกต์ใช้งาน พร้อมกับการคำนวณผลด้วยโปรแกรมอันชาญฉลาดสำหรับการหาปริมาตรจากข้อมูล point cloud นี้

โดยมีวิธีในการคำนวณหาปริมาตรดังนี้

  • ทำการสแกนเก็บข้อมูลกองวัสดุ โดยสแกนรอบๆกองให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการหาปริมาตร
  • นำข้อมูลที่ได้จากการสแกนแต่ละจุดมาประมวลผล จะได้ชุดข้อมูล point cloud ของกองวัสดุ
  • ทำการคำนวณหาปริมาตรกองวัสดุจากข้อมูล point cloud โดยลากกำหนดขอบเขตพื้นที่ และกำหนดระดับความสูงของกองวัสดุ
  • โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ คำนวณปริมาตรออกมาอัตโนมัติ และสามารถนำค่าปริมาตรนี้ไปใช้ในการคำนวณหาน้ำหนักของกองวัสดุต่อไปได้

Sample Data

ตัวอย่างการทำงาน

ข้อมูล point cloud ซึ่งเป็นข้อมูลจากเครื่อง 3D Laser Scanner นำมาประยุกต์ใช้งาน พร้อมกับการคำนวณผลด้วยโปรแกรมอันชาญฉลาดสำหรับการหาปริมาตรจากข้อมูล point cloud

การหาปริมาตรกองวัสดุ

เพื่อตรวจสอบ นับจำนวน คำนวณสินค้าคงคลัง

คำนวนพื้นที่สำหรับตัดถม

ในงานด้านสำรวจ คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อคำนวนหาจำนวนการตัดถมดิน

ตรวจนับวัสดุ

สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่การเก็บข้อมูลด้วย Laser Scanner เป็นตัวช่วยที่ดีเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

คำนวณพื้นที่

คำนวนพื้นที่สำหรับการวางแผนการก่อสร้าง หรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสภาพหน้างานจริง