3D Scaning Aplication

Oil & Gas / Engineering & Plant / Industrial Engineering

ธุรกิจด้านพลังงาน หรือในด้านวิศวกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญมากมายในปัจจุบัน ซึ่งโครงสร้างวิศวกรรม หรือกลุ่มเครื่องจักรของอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องมีการบำรุงรักษา หรือต่อเติม รวมทั้งตรวจสอบโครงสร้าง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในหน้างาน เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีมาตรฐานในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันข้อมูล point cloud ที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยกล้องสำรวจ 3D Laser Scanner เริ่มเข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้เห็นข้อมูลหน้างานในรูปแบบดิจิทัล 3 มิติ รวมทั้งได้ขนาดมาตราส่วน 1:1 และสามารถนำข้อมูล point cloud นำเข้ากับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและรองรับข้อมูล point cloud ได้โดยตรง เช่น โปรแกรมในตระกูล Autodesk

สอบถามราคา ประเมินงานจ้างสแกน

คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับทางทีมงาน เพื่อแจ้ง Scope งาน หรือ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเพื่อประเมินงานจ้างของคุณก่อนการตัดสินใจ

คุยกับเรา   กรอกแบบฟอร์มขอประเมินงานจ้าง

OUR SOLUTION

วิธีในการเก็บข้อมูล โดยกล้องสำรวจ 3D Laser Scanner

  • ทำการสแกนเก็บข้อมูลโครงสร้าง เครื่องจักร หรือพื้นที่ที่ต้องการ
  • นำข้อมูลที่ได้จากการสแกนแต่ละจุดมาประมวลผล จะได้ชุดข้อมูล point cloud ของพื้นที่โครงการ
  • Export ข้อมูล point cloud ในรูปแบบ format file ที่ต้องการ สำหรับนำเข้าโปรแกรมประยุกต์ในงานด้านต่างๆ เช่น RCP, E57, PTS เป็นต้น

ตัวอย่างการนำข้อมูล Point Cloud ไปใช้ในงานต่างๆ

  • การใช้ข้อมูลสำหรับการออกแบบ ติดตั้ง ท่อ ปั้ม วาล์ว ต่างๆในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมีคอล และโรงงานทั่วไป
  • การตรวจสอบสภาพหน้างานสำหรับงานซ่อมบำรุง
  • การนำข้อมูลไปใช้สำหรับงานออกแบบโครงสร้างของโรงงาน
  • ใช้ในการวัดขนาดโครงสร้าง หรือชิ้นส่วนงาน ภายในโรงงาน

Jitjai Solution


Rework

ธุรกิจด้านวิศวกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นจึงมีการพัฒนาให้เป็น LEAN Engineering หรือ การทำงานวิศวกรรมที่มี Waste น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Reworks, Resources หรือ $$ โดยปัจจุบัน งานด้านวิศวกรรมที่ยังไม่ได้ ผ่านกระบวนการ Digital Transformation มีอัตรา Reworks มากกว่า 10% ทำให้สูญเสียกำลังคน เวลา และ ต้นทุนในการแก้ปัญหาหน้างานอยู่เสมอ

Plan Engineering

สามารถตรวจสอบชิ้นงานติดตั้ง เพื่อวางแผนให้เกิดอัตรา Rework ที่น้อยที่สุด

Plan Engineering

แสดงข้อมูลด้าน Engineering เพื่อง่ายต่อการทำงานร่วมกันของทีม

Plant Engineering

การเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

Industrial Engineering

สามารถเก็บข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างง่ายดาย