Service > Volume Calculation

Overall

ในการคำนวณหาปริมาตรของกองวัสดุเช่น กองหิน ดิน ทราย ในงานก่อสร้าง กองธัญพืช หรือ กองสารเคมี ของแต่ละโครงการต้องมีการคำนวณทุกๆวัน หรือทุกๆเดือน เพื่อที่จะนับสินค้า ตรวจสอบสตอค เข้า-ออก อาจจะทำให้ต้องเสียเวลา และเสียบุคลากรจำนวนมากในคำนวณด้วยวิธีการเดิมๆ เช่น คำนวณด้วยการใช้คนวัดระยะ หรือใช้กล้องสำรวจในการเก็บข้อมูลและนำค่ามาคำนวณ

Jitjai Solution

โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การคำนวณหาปริมาตรนี้ได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูล point cloud ซึ่งเป็นข้อมูลจากเครื่อง 3D Laser Scanner นำมาประยุกต์ใช้งาน พร้อมกับการคำนวณผลด้วยโปรแกรมอันชาญฉลาดสำหรับการหาปริมาตรจากข้อมูล point cloud นี้
โดยมีวิธีในการคำนวณหาปริมาตรดังนี้

1. ทำการสแกนเก็บข้อมูลกองวัสดุ โดยสแกนรอบๆกองให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการหาปริมาตร
2. นำข้อมูลที่ได้จากการสแกนแต่ละจุดมาประมวลผล จะได้ชุดข้อมูล point cloud ของกองวัสดุ
3. ทำการคำนวณหาปริมาตรกองวัสดุจากข้อมูล point cloud โดยลากกำหนดขอบเขตพื้นที่ และกำหนดระดับความสูงของกองวัสดุ
4. โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ คำนวณปริมาตรออกมาอัตโนมัติ และสามารถนำค่าปริมาตรนี้ไปใช้ในการคำนวณหาน้ำหนักของกองวัสดุต่อไปได้