Blog > Cyclone 3DR for Tank analysis

ถังเก็บน้ำมันและสารเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมี ต้องมีตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพของถังตามระยะเวลาและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันมีการนำข้อมูล point cloud ที่ได้จากเครื่อง 3D Laser Scanner มาใช้ในตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพถัง (Tank analysis) เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพถัง ตามมาตรฐานที่กำหนด

โปรแกรมCyclone 3DR เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และตรวจสอบ ที่สามารถรองรับข้อมูล point cloud ได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีฟังก์ชั่นสำหรับวิเคราะห์ตรวจสอบถัง ตามมาตรฐาน API 650 / 653 เพื่อตอบสนองการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพถังจากข้อมูล point Cloud โดยมีคุณสมบัติการตรวจสอบถังดังนี้

- Tank Inspection วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความดิ่งของผนังถัง แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ color map พร้อมป้ายแสดงค่าความเบี่ยงเบน- Roundness & Verticality การตรวจสอบรูปทรงของถัง โดยวิเคราะห์ความกลม และความดิ่งของถัง โดยสามารถกำหนดช่วงระยะห่างที่ต้องการตรวจสอบได้- Settlements สำหรับการวิเคราะห์การยุบตัวของพื้นถังบรรจุสามารถส่งออกผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบรายงาน PDF และ 3D PDF โดยสามารถเลือกและกำหนดรูปแบบต่างๆที่ต้องการนำเสนอได้อย่างสมบูรณ์